Info clubInformatiepagina Statuten Paul Morphy


      Statuten van de schaakvereniging MSC

 

- VASTLEGGING STATUTEN ENER VERENIGING -

 

Heden de vijfentwintigste oktober negentienhonderd vierennegentig, verschenen voor mij,

Mr. Bernhard Pieter van Riessen, notaris ter standplaats Den Helder:

-1.  de heer PIETER JAKOB JONKHEER, directeur basisschool, geboren te Amsterdam op

drieŽntwintig december negentienhonderd negenendertig, gehuwd, (legitimatie: rijbewijs

0034127212), wonende te 1784RL Den Helder, Hulstraat 22; en

-2.  de heer ROBERT MARTIN LOOY, douane-ambtenaar, geboren te Den Helder op

zeven februari negentienhonderd achtenveertig (legitimatie: paspoort H784592), gehuwd,

wonende te 1781KZ Den Helder, Kanaalweg 253; te dezen handelend respectievelijk als

voorzitter en secretaris van de vereniging Morphy Schaakmat Combinatie, gevestigd te

Den Helder, hierna ook te noemen: vereniging.

De comparanten verklaarden:

- op negentien november negentienhonderd twee is opgericht de vereniging "Morphy", gevestigd

te Den Helder;

- op negen december negentienhonderd vijfendertig is opgericht de vereniging "Schaakmat",

gevestigd te Den Helder; beide verenigingen zijn in de loop der tijd voortgezet

- door de vereniging "Morphy Schaakmat Combinatie", eveneens gevestigd te Den Helder.

Laatstgenoemde vereniging is ingeschreven bij het verenigingenregister bij de Kamer van

Koophandel te Alkmaar onder nummer V 634784.

De statuten van laatstgenoemde vereniging werden koninklijk goedgekeurd bij besluit de dato

zevenentwintig december negentienhonderd tweeŽnzeventig nummer 25.

De comparanten verklaarden vervolgens dat in de algemene vergadering van voornoemde

vereniging "Morphy Schaakmat Combinatie", gehouden te Den Helder op dertien september

negentienhonderd vierennegentig is besloten tot vastlegging van de statuten van voornoemde

vereniging, zoals deze zullen luiden als volgt.

Notulen van bedoelde vergadering zijn aan deze akte toegevoegd.

Volgt inhoud van de statuten:

 

 ------------------------------------------------------------------------

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

NAAM

 

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Morphy Schaakmat Combinatie, afgekort tot M.S.C.

Zij is de voortzetting van de vereniging: "Morphy", opgericht te Den Helder op negentien november

negentienhonderd twee en de vereniging: "Schaakmat", opgericht te Den Helder op negen december

negentienhonderd vijfendertig.

 

ZETEL

 

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Den Helder.

 

DUUR

 

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

 

Artikel 4.

1.  De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de schaaksport en het

     schaakspel, in de meest ruime zin van het woord.

2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

     a.  Het houden van verenigingsbijeenkomsten;

     b.  Het organiseren van onderlinge wedstrijden en toernooien;

     c.  Het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen;

     d.  Het organiseren van simultaanseances;

     e.  Het geven van schaakonderricht;

     f.   Het aanleggen en onderhouden van een bibliotheek;

     g.  Alle overige wettige middelen, welke bevorderlijk zijn voor haar streven.

 

LEDEN

 

Artikel 5.

1.  De vereniging kent:

     a.  Ereleden;

     b.  Leden van verdienste;

     c.  Seniorleden;

     d.  Juniorleden;

     e.  Aspirantleden.

 

Tot ereleden en leden van verdienste kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd, natuurlijke personen die ten aanzien van het schaakspel in het algemeen, dan wel ten aanzien van de schaakvereniging "M.S.C." in het bijzonder, zich verdienstelijk hebben gemaakt.

Deze benoeming vindt plaats op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden, zoals benoemd onder a, b, c en d, terwijl drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen voor deze benoeming gestemd hebben.

 

Ereleden hebben geen financiŽle verplichtingen jegens de vereniging.

 

Als senior lid kan toetreden een ieder die de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt.

Als junior lid kan toetreden een ieder die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.

Als aspirant lid kan toetreden een ieder die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt.

Waar in het navolgende wordt gesproken over leden, worden daaronder verstaan alle leden als boven genoemd, tenzij uit de tekst van de statuten anders blijkt.

 

2.  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

 

BEGUNSTIGERS

 

Artikel 6.

1.  Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een

     door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

2.  Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de

     statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

TOELATING

 

Artikel 7.

1.  Het bestuur beslist onverminderd het in artikel 5 bepaalde omtrent de toelating van leden en

     begunstigers.

2.  Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 8.

1.  Het lidmaatschap eindigt:

     a.  Door overlijden van het lid;

     b.  Door opzegging van het lid;

     c.  Door opzegging namens de vereniging;

     Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij

     de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,

     alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

     voortduren;

     d.  Door ontzetting. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,

     reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen

     het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

     Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beŽindigd indien van de vereniging of het lid

     redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het

     vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen

     van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.  Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs

     van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit

     tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de

     kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten

     spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

     Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de

     jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

 

Artikel 9.

1.  De rechten en verplichtingen van een aspirant lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde

     wederzijds door opzegging worden beŽindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende

     verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

 

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

 

Artikel 10.

1.  De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de

     algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieŽn worden ingedeeld

     die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

2.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting

     tot betalen van een bijdrage te verlenen.

 

RECHTEN BEGUNSTIGERS

 

Artikel 11.

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

 

Artikel 12.

Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING

 

Artikel 13.

1.  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de

     algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden

     gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te

     maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt

     benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

     a.  Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is door het eindigen van het

          lidmaatschap van de vereniging;

     b.  Door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

 

Artikel 14.

1.  De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen. Het bestuur wijst verder uit zijn midden aan

     een secretaris en een penningmeester. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger

     aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door

     de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet

     dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud

     van een besluit niet beslissend.

3.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de

     besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 15.

1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

     vereniging.

2.  Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter

     verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de  

     open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

     uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van

     overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van

     overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich

     voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid stelling voor een schuld van een derde verbindt.

     Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

     I.     Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van

            investeringen een bedrag of waarde van eenduizend gulden (f 1.000,00) te boven gaande;

     II.a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van register-

            goederen;

        b. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

        c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder

            niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

        d. Het aangaan van dadingen;

        e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

            uitzondering van het nemen van convervatoire maatregelen, en van het nemen van die

            rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

        f.  Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring

            kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.  Onverminderd kan het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte

     vertegenwoordigd door het bestuur; vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de

     voorzitter en secretaris gezamenlijk of aan twee of meer andere gezamenlijk handelende

     bestuursleden.

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

 

Artikel 16.

1.  Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.

2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te

     houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het

     verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn

     jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening

     en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn

     kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee

     personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening

     en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar

     bevindingen uit.

5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan

     kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht

     aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en

     de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch

     slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

 

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

 

Artikel 17.

1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de

     wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering

     de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

     a.  Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de

          aldaar bedoelde commissie;

     b.  De benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

     c.  Voorziening in eventuele vacatures;

     d.  Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is

     tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een

     algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen

     veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping

     overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse

     waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

 

Artikel 18.

1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers.

     Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.  Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het stemrecht van een aspirant

     lid wordt uitgebracht door diens wettelijke vertegenwoordiger.

4.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

 

Artikel 19.

1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn

     plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere

     bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het

     voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter

     daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden

     vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel

     proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

     De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 20.

1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een

     besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit

     voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid

     daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering

     of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

     aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

     oorspronkelijke stemming.

3.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene

     vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft

     een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de

     voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid

     verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij en de volstrekte meerderheid heeft

     verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde

     herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen

     de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon,

     op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die

     voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan

     wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer

     kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,

     beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het

     verworpen.

7.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst

     acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming

     geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een

     stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.  Een ťťnstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft,

     mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene

     vergadering.

9.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige

     besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende

     onderwerpen - dus mede een voorstel tot - statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen

     oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander

     voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende

     formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 21.

1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt

     schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5.

     De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in

     artikel 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuten van de schaakvereniging MSC

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 22.

1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit

     van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging

     van de statuten zal worden voorgesteld.

2.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

     statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift

     van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

     geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering

     wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.  Een besluit tot statutenwijziging behoefte tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in

     een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

     Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken

     daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat

     in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of

     vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste

     twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariŽle akte is opgemaakt.

     Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

 

Artikel 23.

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een algemene vergadering.

     Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid

     waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een

     andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 24.

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht

     bevat, noch met de statuten.

 

Ter uitvoering dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van de bewaarder dezer minuut.

De comparanten mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is

door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de datum in het hoofd dezer

akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen

eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing

daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

P.J. Jonkheer, R.M. Looy, B.P. van Riessen, notaris.